Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 1200 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿216.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 1600 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿239.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 2100 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿267.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 700 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿177.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส 2 ช่อง

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 900 ml ( 20 กล่อง พร้อมฝา )

฿188.00