Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 1200 ml (12.5 x 18.5 x 4.5 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿204.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 1600 ml (13 x 19 x 5.5 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿218.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 2100 ml (14 x 19.5 x 6.5 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿242.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 500 ml (8.5 x 13.5 x 3.5 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿138.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 700 ml (10 x 15 x 4 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿168.00
Sale!

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส

กล่องกระดาษ กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องข้าวกระดาษ กล่องไฮบริด กล่องกระดาษคราฟท์ ฝาใส ขนาด 900 ml (11 x 15 x 4 ซม.) ( 1 แพ็ค/ 20 ชิ้น )

฿188.00