Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว มีฝาจุก มีรูแขวน เนื้อใสล้วน ตั้งได้ 14.5×16.5 ซม. – 350 ml. [100 ใบ]

฿490.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว ฝาจุกด้านข้าง มีรูแขวน สีขาว ตั้งได้ ขนาด 18×26 ซม. – 1000 ml. [ 50 ใบ]

฿450.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว มีฝาจุกด้านข้าง มีรูแขวน สีขาว ตั้งได้ 14×22 ซม. – 500 ml. [100 ใบ]

฿690.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว มีฝาจุกด้านข้าง มีรูแขวน สีขาว ตั้งได้ 7×10ซม. – 50ml. [100 ใบ]

฿360.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว ใส 8.8×12 ซม. – 100mL [100 ใบ]

฿260.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว ใส 8×9.5 ซม. – 50 ml. [100 ใบ]

฿230.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว สีขาว 8×12ซม. [100 ใบ]

฿360.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว สีเงิน 8×12ซม. (100mL) [100 ใบ]

฿360.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว ใส 10×15ซม. – 200mL [100 ใบ]

฿290.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว ใส 10×16.5ซม. – 250mL [100 ใบ]

฿320.00
Sale!

ซองฝาจุก ถุงฝาเกลียว ถุงบรรจุของเหลว ถุงฝาเกลียวใส ถุงฝาเกลียวทึบ

ซองฝาจุก ซองฝาเกลียว ใส 13×19 ซม. – 500 ml. [100 ใบ]

฿400.00